Blindfriendly Štvrtok 21. 2. 2019 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

[29. 1. 2018 10:52:00]

Predseda Bratislavského samosprávneho kraja vyhlasuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa odboru dopravy

Miesto práce: Sabinovská 16, Bratislava Náplň práce:

 

• riadiť a organizovať činnosť odboru a jej zamestnancov
• zabezpečiť a odpočtovať plnenie úloh odboru
• pripravovať a odpočtovať strategické dokumenty v oblasti dopravy
• zabezpečovať prípravu projektov a čerpanie eurofondov v oblasti dopravy
• pripravovať a zabezpečovať efektívne čerpanie rozpočtu
• koordinovať úlohy s relevantnými samosprávami, inštitúciami, poslancami a organizáciami
• zabezpečovanie koncepčnej a koordinačnej činnosti pri výkone verejnej správy na úrovni samosprávneho kraja za oblasť dopravy

• posudzovanie a stanoviská k investičným zámerom a projektom dopravnej infraštruktúry

• koncepčné a metodické riadenia strategických a výhľadových materiálov za oblasť dopravy

• metodické riadenie investičnej činnosti samosprávneho kraja v oblasti dopravy

Ponúkaný plat: dohodou

Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa dopravného, ekonomického alebo technického zamerania
Počítačové znalosti: Excel - pokročilý
Word – pokročilý
Outlook – pokročilý

Vodičský preukaz: B
Požadovaná prax: 5 rokov prax v riadení, výhodou sú skúsenosti s riadením verejnej dopravy v zahraničí
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
- dobrá znalosť zákonov: zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov, zákona č. 513/2009 Z. z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave a dráhach v znení neskorších predpisov a v oblasti pozemných komunikácií zo zákona č. 135/1961 o pozemných komunikáciách v znení neskorších predpisov
- znalosť európskych nariadení týkajúcich sa verejnej dopravy
- predpoklady pre prenesený výkon štátnej správy v oblasti mestských dráh
- znalosť súčasnej dopravnej obslužnosti BSK
- prehľad o strategických dopravných dokumentoch na úrovni BSK
- angličtina na komunikatívnej úrovni (nie je podmienky, skôr výhodou)


Osobnostné predpoklady
- výborné manažérske skúsenosti
   korektné správania a vystupovanie
- kreativita a aktivita
- dobré komunikačné schopnosti
- pozitívny vzťah k ekologickým druhom dopravy
- záujem o zlepšovanie a rozvoj cyklistickej infraštruktúry

Zoznam požadovaných dokladov, listín a dokumentov:
- žiadosť o zaradenie do výberového konania
- vlastný návrh Koncepcie rozvoja dopravy Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2018-2022 (osobitne so zameraním na verejnú dopravu,   
  individuálnu dopravu, železničnú dopravu, integrovanú dopravu, nemotorovú dopravu)
- diplom alebo iný rovnocenný doklad o dosiahnutí vzdelania
- doklad preukazujúci požadovanú prax
- profesijný štruktúrovaný životopis
- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace


Výberové konanie je dvojkolové. V prvom kole do výberového konania budú zaradení len tí uchádzači, ktorí spĺňajú požadované predpoklady a zaslali v určenom termíne žiadosť o zaradenie do výberového konania a všetky požadované doklady. V druhom kole odprezentujú uchádzači pred odbornou komisiou svoj návrh Koncepcie rozvoja dopravy Bratislavského kraja na roky 2018-2022. Výberová komisia hlasovaním odporučí vymenovanie nového riaditeľa odboru dopravy.


Termín podania žiadosť : do 16.2.2018 do 12.00 h

Miesto podania žiadosti: podateľňa Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16 v uzavretej obálke označenej: Výberové konanie – Doprava - NEOTVÁRAŤ.
Kontaktná osoba: JUDr. Melánia Durdovanská, Bratislavský samosprávny kraj, Sabinovská 16, Bratislava, melania.durdovanska@region-bsk.sk