Blindfriendly Štvrtok 21. 2. 2019 | Meniny má Eleonóra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície riaditeľa/riaditeľky Polikliniky Karlova Ves, Líščie údolie 57, 842 31 Bratislava

 s nasledovnými kritériami:

 

Miesto výkonu práce: Bratislava
Ponúkaný plat: v zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a doplnení niektorých zákonov
Termín nástupu: dohodou
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer
Vzdelanie: vysokoškolské II. stupňa
Pozícia vhodná pre absolventa: nie
Požadovaná prax: minimálne 3 roky riadiacej praxe
Náplň práce:
• riadiť, organizovať a kontrolovať činnosť zariadenia s cieľom zabezpečiť plynulú prevádzku v zmysle platných právnych noriem;
• zodpovedať za poskytovanie zdravotnej starostlivosti a hospodárenie zdravotníckeho zariadenia;
• zodpovedať za dodržiavanie počtu zamestnancov a mzdových prostriedkov, investičných a neinvestičných výdavkov;
• zodpovedať za vytváranie organizačných, materiálnych a personálnych predpokladov pre výkon zdravotníckych činností;
• analyzovať a vyhodnocovať hospodárenie s rozpočtovými prostriedkami zariadenia;
• vykonávať priebežnú a predbežnú kontrolu hospodárenia s verejnými prostriedkami;
• skonsolidovať, reštrukturalizovať a udržiavať nájomné vzťahy s viac ako 100 podnájomníkmi;
• významne zlepšiť podmienky v prostredí polikliniky organizovaním priebežných opráv, prípadne zásadnou rekonštrukciou interiérov.
Ďalšie požiadavky na uchádzača:
• písomne predložiť Koncepciu efektívneho riadenia organizácie (v max. rozsahu 4 strán)
• znalosť príslušnej legislatívy
• všeobecný prehľad
• organizačné a manažérske zručnosti
• komunikatívnosť, schopnosť viesť tím a motivovať podriadených
• bezúhonnosť
Zoznam požadovaných dokladov:
• doklad o dosiahnutom vzdelaní
• profesijný životopis
• výpis z registra trestov - nie starší ako tri mesiace
• Koncepcia efektívneho riadenia organizácie
Osobitné ustanovenie:
Na osobný pohovor budú pozvaní len uchádzači spĺňajúci požadované kritériá.
Výsledok výberového konania má odporúčací charakter pre vyhlasovateľa pri predkladaní návrhu na vymenovanie riaditeľa zariadenia Zastupiteľstvu BSK ( §11, ods. 2, písm. h/ zákona č. 302/2001 Z. z.).

Žiadosť s požadovanými dokladmi je potrebné v termíne do 9. februára 2018 do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja, P. O. BOX 106, Sabinovská 16, 820 05 Bratislava. Obálku označiť „Výberové konanie – Poliklinika Karlova Ves“ Neotvárať !