Blindfriendly Sobota 19. 1. 2019 | Meniny má Drahomíra Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

Výzva na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2016

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.6/2012“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 a v súlade s Povolením výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2016 schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2016

 

pre nasledovné oblasti:


1. Obnova obcí


Aktivity:
- Rekonštrukcia a modernizácia centrálnych zón obcí (3.2)  – úprava verejného priestranstva pozostávajúca z vytvorenia spevnených plôch okrem parkovísk, revitalizácia verejnej zelene a osadenia mobiliára
- Rekonštrukcia verejných priestranstiev  a tržníc na potreby „farmárskych trhov“ (spevnenie plochy, vybudovanie potrebných sietí – prípojok, zakúpenie prípadne inštalácia stánkov) za účelom podpory lokálnych producentov a tradičných výrobkov – podpora lokálnych produktov (3.2; 1.2)
- Sadové úpravy formou výsadby solitérnych stromov, alejových stromov, záhonov a kríkov a rôznych tradičných odrôd stromov za účelom zachovania a obnovy genofondu týchto odrôd (2.1)
- Výstavba a rekonštrukcia cyklistických a peších chodníkov v intraviláne obcí a budovanie informačných a náučných tabúľ (náučno-poznávací chodník v rámci katastra obce zameraný na historické, prírodné a kultúrne pamätihodnosti obce) (3.1)
- Výstavba a rekonštrukcia autobusových zastávok (3.2)
- Rekonštrukcia detských ihrísk formou doplnenia a zrekonštruovania hracích prvkov ihrísk
- Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí) (2.2):
o opatrenia na záchyt a zadržiavanie zrážkovej vody v urbanizovanej krajine
o vytváranie bioretenčných systémov na zadržiavanie zrážkovej vody (dažďové záhrady, zberné jazierka a pod.), tzv. zelené strechy alebo povrchové či podzemné nádrže na zachytávanie zrážkovej vody (na ďalšie možné využitie zrážkovej vody napr. na polievanie)
- Opatrenia podporujúce vsakovanie zrážkovej vody, t. j. vsakovacie prvky (napr. vsakovacie pásy, infiltračné priekopy a pod.) alebo využívanie zatrávňovacích tvárnic

2. Podpora miestnej ekonomiky
Aktivity:
- Rekonštrukcia nevyužitých objektov v obci pre podnikateľskú činnosť v obci (1.2)
- Nákup technológií a zariadení za účelom ďalšieho rozvoja poskytovania služieb obyvateľstvu (1.2)
Termín a forma predkladania žiadosti:
Termín predkladania žiadostí je od 05.05.2016 do 25.05.2016 (vrátane) formou registrácie žiadosti v elektronickom informačnom systéme na internetovej stránke BSK a súčasne v tlačovej podobe do podateľne Bratislavského samosprávneho kraja, Sabinovská 16, Bratislava. (Link na kontaktné údaje BSK: http://www.bratislavskykraj.sk/clanok/sidlo-uradu-bsk-521446.aspx)


Oprávnení žiadatelia o dotáciu sú:


Obce Bratislavského kraja, vrátane mestských častí Hlavného mesta SR Bratislava s počtom obyvateľov do 10 000 (podľa SODB 2011), (mestské časti Vajnory, Lamač, Záhorská Bystrica, Jarovce, Rusovce, Čunovo).


Spôsob registrácie žiadosti:


Žiadateľ je povinný elektronicky registrovať dokumenty a povinné prílohy tak, ako ich definuje VZN 6/2012. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie krok po kroku od vyplnenia Žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi ju vytlačiť. Takto vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá na podateľni Úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu). Povinné prílohy, ktoré žiadateľ vložil do elektronického systému, je povinný predložiť spolu so žiadosťou aj vo fyzickej podobe.


Elektronicky registrovať tu:
http://dotacie.bratislavskykraj.sk/select


Výška finančných prostriedkov v tejto výzve:


Celková výška prostriedkov vo Výzve na predkladanie žiadostí v rámci Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2016 je 100 000 EUR.
Finančné a časové podmienky oprávnenosti:
Minimálna výška žiadanej dotácie musí byť viac ako 2 500 EUR.
Maximálna možná výška poskytnutej dotácie pre jeden subjekt je 20 000 EUR.
Minimálna miera spolufinancovania zo strany žiadateľa je 10 % z požadovanej sumy.
Dotácie podliehajú ročnému zúčtovaniu s rozpočtom BSK. Príjemca je povinný zúčtovať dotáciu podľa podmienok uvedených v zmluve do 15 dní po skončení projektu, najneskôr však do 15.01.2017.
Oprávnenosť výdavkov, ktoré je možné predložiť na zúčtovanie schválenej dotácie, je od 01.01.2016 do 31.12.2016.
Na poskytnutie dotácie nemá žiadateľ právny nárok


Všeobecné zásady poskytovania dotácií:


1. Dotácie budú poskytované v zmysle VZN č.6/2012 a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka BSK na roky 2014 – 2020. Žiadosti bude posudzovať hodnotiaca komisia Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka (ďalej len „hodnotiaca komisia“).
2. Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácie zverejní Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov Úradu Bratislavského samosprávneho kraja v termíne podľa ustanovení VZN č.6/2012 alebo v inom termíne na základe výnimky schválenej Zastupiteľstvom BSK. Výzva obsahuje termín na podávanie žiadostí, špecifikáciu rozsahu oprávnených žiadateľov, časovú oprávnenosť výdavkov žiadateľa, výšku alokovaných finančných prostriedkov na výzvu  zmysle platného rozpočtu BSK, maximálnu možnú výšku požadovaných finančných prostriedkov v jednej žiadosti o poskytnutie dotácie a spôsob registrácie žiadosti  o poskytnutie dotácie
3. Žiadateľ o dotáciu je povinný spolufinancovať projekt, ktorý je predmetom žiadosti, vo výške minimálne 10% z požadovanej sumy
4. Žiadosti budú posudzovať členovia hodnotiacej komisie (ďalej len „hodnotitelia“), externí a interní, menovaní predsedom Bratislavského samosprávneho kraja, ktorí predložia dotačnej komisii Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja poradie odporúčaných žiadostí na schválenie. O poskytnutí dotácií rozhoduje Zastupiteľstvo BSK na návrh dotačnej komisie Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja
5. Žiadosti musia byť vyplnené a musia k nim byť pripojené všetky doklady podľa VZN č. 6/2012  (VZN č. 6/2012 je dostupné na stránke:

www.region-bsk.sk


6. Žiadosti musia mať výrazné označenie „Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu rozvoja vidieka“ a v pravom dolnom rohu obálky žiadateľ uvedie nápis „Neotvárať“
7. Lehota na predkladanie žiadostí je stanovená aktuálnou výzvou. Žiadosť je potrebné predložiť v elektronickej aj tlačenej podobe
8. Žiadosť o dotáciu sa považuje za doručenú ak je v stanovenej lehote doručená v úradných hodinách do podateľne Úradu Bratislavského samosprávneho kraja na Sabinovskej č. 16 v Bratislave, alebo ak je v písomnej podobe podaná na poštovú prepravu
9. Žiadateľ je povinný elektronicky registrovať dokumenty a povinné prílohy tak, ako ich definuje VZN č.6/2012. Elektronický informačný systém slúži na zlepšenie komfortu a zjednodušenie prístupu pre žiadateľov. Systém žiadateľa vedie od vyplnenia žiadosti až po vkladanie povinných príloh. Na záver systém žiadosť skompletizuje a umožní žiadateľovi vytlačiť ju. Takto vytlačenú žiadosť žiadateľ zašle na adresu BSK, resp. podá v podateľni Úradu BSK do stanoveného termínu (rozhoduje dátum na pečiatke pošty alebo poštovej služby, resp. dátum doručenia na podateľňu).
10. Posúdenie formálnych náležitostí žiadostí v zmysle VZN č. 6/2012 vykoná Úrad Bratislavského samosprávneho kraja. Žiadateľ, ktorého žiadosť o dotáciu nebude spĺňať náležitosti predpísané VZN č. 6/2012, bude bezodkladne vyzvaný na doplnenie žiadosti; lehota na doplnenie požadovaných informácií bude stanovená vo výzve na doplnenie, pričom bude minimálne 5 kalendárnych dní a maximálne 10 kalendárnych dní odo dňa doručenia výzvy na doplnenie; žiadosti, ktoré nebudú spĺňať náležitosti predpísaní VZN č. 6/2012 a nebudú v lehote stanovenej vo výzve doplnené, nebudú posudzované
11. Žiadosti , ktoré splnia formálne náležitosti podľa VZN č. 6/2012, odstúpi Úrad Bratislavského samosprávneho kraja na posúdenie hodnotiteľom žiadostí
12. Externý a interný hodnotiteľ hodnotiacej komisie posúdia obsahovú (vecnú) stránku žiadosti, pridelia jednotlivým žiadostiam počet bodov a navrhovanú výšku dotácie. Na základe prideleného počtu bodov od oboch hodnotiteľov sa vypočíta aritmetický priemer, ktorý bude predstavovať pridelenú hodnotu bodov pre jednotlivé žiadosti. Na základe počtu priradených bodov sa zostaví rebríček jednotlivých žiadostí od žiadosti s najvyšším počtom pridelených bodov po žiadosť s najnižším počtom pridelených bodov. Odporúčané na schválenie budú žiadosti od najvyššieho počtu bodov v kumulatívnej hodnote 100 000 EUR. V prípade požiadavky člena hodnotiacej komisie na podporu ďalších žiadostí je potreba konsenzu celej hodnotiacej komisie. Poradie žiadostí odporúčaných na schválenie Dotačnou komisiou Zastupiteľstva BSK je schvaľované celou hodnotiacou komisiou konsenzom.
13. Hodnotitelia na základe konsenzu a v súlade so spomínanými zásadami predložia zoznam žiadosti odporúčaných na schválenie aj s návrhom konkrétnej výšky dotácie Dotačnej komisii Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja. Dotačná komisia Zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja následne predloží návrh na poskytnutie dotácií na schválenie Zastupiteľstvu Bratislavského samosprávneho kraja. Hodnotenia budú po schválení návrhu na poskytnutie dotácií Zastupiteľstvom BSK zverejnené prostredníctvom elektronického informačného systému. Zoznam žiadateľov, ktorým Zastupiteľstvo BSK schválilo žiadosti o poskytnutie dotácie, bude zverejnený na web stránke: www.bratislavskykraj.sk
14. Prijímateľ podpory je povinný pri čerpaní dotácie z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka splniť všetky náležitosti zákonov č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a č.343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Kritériá a hodnotenie žiadostí (projektov) o poskytnutie dotácie:


1. Základným, selektívnym, kritériom je splnenie formálnych náležitostí v zmysle VZN BSK č.6/2012
2. Druhým selektívnym kritériom je zisk minimálne 65% bodov od obidvoch hodnotiteľov. V prípade nezískania požadovaného počtu bodov projekt nebude podporený.
3. Pre hodnotenie žiadostí o dotáciu je určujúci prisúdený celkový počet bodov podľa nasledujúcich kritérií (celkový počet bodov 40):
a. Dopad projektu na obyvateľstvo (0 – 5 bodov)
b. Prínos projektu v oblasti znižovania negatívnych dopadov na zmeny klímy, znižovania produkcie CO2 a zlepšovania mikroprostredia (0 - 5 bodov)
c. Prínos projektu pre podporu miestnej ekonomiky, lokálnych producentov a výrobcov (0 - 5 bodov):
d. Finančná stránka projektu – primeranosť, hospodárnosť, reálnosť rozpočtu a miera spolufinancovania projektu zo strany žiadateľa (0 - 10 bodov)
e. Prínos projektu pre zvýšenie atraktívnosti, jedinečnosti a inovatívnosti vidieckeho územia Bratislavského kraja (0 – 15 bodov)
Zoznam povinných príloh:
1. Podrobná charakteristika činnosti žiadateľa, pokiaľ žiadateľom nie je obec, mesto, mestská časť alebo vyšší územný celok
2. Podrobný popis projektu, najmä jeho účel, zámer, ciele, vecná náplň, termín, miesto a pod.
3. Podrobný rozpočet projektu spolu s vyznačením položiek, na ktoré žiadateľ požaduje dotáciu, a kompletné údaje o ďalších zdrojoch financovania projektu
4. Doklad o zriadení alebo založení žiadateľa, okrem žiadateľa, ktorým je obec, mesto, mestská časť, vyšší územný celok alebo ktorý je zriadený priamo zo zákona, vrátane preukázania oprávnenia konať v mene žiadateľa (napr. doklad o vymenovaní štatutárneho orgánu)
5. Výpis z obchodného registra alebo obdobného regis¬tra nie starší ako 3 mesiace, ak ide o právnickú osobu (neplatí pre obce a mestské časti)
6. Čestné prehlásenie žiadateľa s úradne overeným podpisom štatutárneho zástupcu o vysporiadaní všetkých záväzkov voči štátu, BSK, iným vyšším územným celkom, obciam, mestám a mestským častiam, ako aj prehlásenie, že žiadateľ nie je v konkurze, v likvidácii a nie je voči nemu vedené exekučné konanie a že všetky údaje uvedené v žiadosti sú úplné, pravdivé a správne
7. Doklad o zriadení alebo vedení účtu žiadateľa v banke alebo pobočke zahraničnej banky (kópia zmluvy o bežnom účte alebo výpis z bežného účtu), na ktorý má byť dotácia poukázaná
8. Doklad preukazujúci vlastnícke právo k nehnuteľnosti alebo súhlas vlastníka nehnuteľnosti, ak je predmetom žiadosti dotácia na rekonštrukciu, opravu alebo technické zhodnotenie  nehnuteľnosti
9. Súhlasné stanovisko príslušného pamiatkového úradu, ak je predmetom dotácie pamiatkovo chránený objekt
10. Súhlas žiadateľa so zhromažďovaním, spracovávaním a zverejňovaním poskytnutých údajov
11. V prípade investičných projektov je potrebné mať minimálne podanú žiadosť o stavebné povolenie resp. podané ohlásenie drobnej stavby v súlade so zákonom č.50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Neoprávnené výdavky:


1. Nákup použitého majetku
2. Výdavky na nákup nehnuteľností a pozemkov
3. Nákup dopravných prostriedkov
4. Refundovateľné, refundované alebo inak preplácané dane, clá, dovozné prirážky a kurzové straty
5. Bankové poplatky, clá, výdavky na záruku a podobné poplatky
6. Výdavky na splácanie úverov a úrokov z poskytnutých úverov
7. Lízingové poplatky a koeficient navýšenia, ostatné výdavky spojené so zmluvou o prenájme, napr. zisk prenajímateľa, úhrada úrokov, výdavky na réžiu, poistenie a pod.,
8. Nájomné poplatky okrem splátky istiny a oprávnených výdavkov súvisiacich s obstaraním v prípade finančného prenájmu podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a v prípade kúpy prenajatej veci v zmysle Obchodného zákonníka
9. Ubytovacie výdavky
10. Výdavky na úhradu miezd, platov, služobných príjmov a ich náhrad a ostatných osobných vyrovnaní
11. Výdavky na úhradu stravného a cestovných nákladov, nákup alkoholu a tabakových výrobkov
12. Výdavky vynaložené na zabezpečovanie verejného obstarávania prostredníctvom osoby spôsobilej pre verejné obstarávanie
13. Výdavky vynaložené v hotovosti
14. Výdavky na úhradu záväzkov z predchádzajúcich rozpočtových rokov
15. Výdavky na refundáciu výdavkov uhradených v predchádzajúcich rozpočtových rokoch
16. Výdavky žiadateľa, ktorý nemá vysporiadané finančné vzťahy so štátnym rozpočtom, rozpočtami obcí, miest, mestských častí a samosprávnych krajov
17. Výdavky žiadateľa, ktorý má záznam v registri trestov alebo ktorého štatutárny zástupca má záznam v registri trestov
18. Výdavky žiadateľa, ktorý poruší zákaz nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania
19. Výdavky politických strán, politických hnutí a ich koalícií


Kontakt, informácie:


Informácie o VZN č.6/2012 sú k dispozícií na web stránke Bratislavského samosprávneho kraja www.bratislavskykraj.sk v sekcii Dotácie. Bližšie informácie k výzve budú na vyžiadanie poskytnuté na e-mailovej adrese peter.jesensky@region-bsk.sk.


         Ing. Pavol Frešo
               Predseda
                Bratislavského samosprávneho kraja