Blindfriendly Pondelok 23. 10. 2017 | Meniny má Alojza Facebook Twitter Flickr YouTube          ExtranetExtranet          Mapa stránokMapa stránok          VytlačiťVytlačiť          EnglishEnglish
 
 

KONTAKTY

Sabinovská 16
P.O. Box 106
820 05 Bratislava 25
IČO: 36063606

Úradné hodiny
Ústredňa:

Telefón:  02/4826 4111
Fax:        02/4826 4386
E-mail: podatelna@region-bsk.sk

Centrum pre rodiny v kríze
Kancelária prvého kontaktu

ODBER NOVINIEK

Zadajte e-mailovú adresu, na ktorú sa budú zasielať novinky.
osobných údajov

KONTAKTY

   

Regionálny rozvoj a EÚ fondy


 
 1 2 3 4 5 6 Ďalší Ďalší

 

 Žiadosti o NFP, ktoré budú predmetom výberu nadchádzajúceho Monitorovacieho výboru je potrebné predložiť do 15. novembra 2017. Všetky úplné žiadosti o NFP predložené do uvedeného termínu, ktoré zároveň spĺňajú spôsob a formu predloženia žiadosti o NFP definovanú v Metodike výberu projektov, budú predložené na výber Monitorovaciemu výboru (schválenie alebo neschválenie) v druhej polovici marca 2018.

Rozvoj Siete destinácií („Pearls“), ktorá svojim návštevníkom a obyvateľom ponúka možnosť cestovať a preskúmať dunajský región trvalo udržateľnými dopravnými prostriedkami, podporuje 15 organizácií z 9 európskych krajín pozdĺž Dunaja.

(Ulm, 27. júl 2017) – V rámci projektu EÚ Interreg „Transdanube.Pearls“, medzinárodný tím odborníkov pozostávajúci z odborníkov na video, mobilitu a cestovný ruch, cestoval pozdĺž Dunaja výlučne pomocou trvalo udržateľných dopravných prostriedkov, ako sú autobusy, vlaky, lode a bicykle. Prvú časť cesty s viac ako 10 zastávkami za 11 dní úspešne zakončili v Budapešti. Tím bude na konci augusta pokračovať v ceste trvalo udržateľným spôsobom pozdĺž dolného toku Dunaja, od Budapešti po deltu Dunaja. Cieľom cesty je predviesť existujúce možnosti cestovania pozdĺž Dunaja bez vlastného auta.

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán programu INTERREG V-A Slovenská republika – Rakúsko vyhlásilo dňa 09.12.2016 prvú výzvu na predkladanie projektov v rámci programu. Ide o otvorenú výzvu, t.j. žiadosti o nenávratný finančný príspevok (žiadosti o NFP) sa predkladajú v rámci jednotlivých kôl až do vyčerpania finančných prostriedkov programu. Uzávierka tohto kola výzvy je 28.02.2017. Úplné, riadne a v zmysle pokynov RO predložené žiadosti o NFP budú predložené Monitorovaciemu výboru v júni 2017.

Bratislavský samosprávny kraj v súlade so Všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 6/2012 o poskytovaní dotácií z rozpočtu Bratislavského samosprávneho kraja (ďalej „VZN č.6/2012“) a v súlade so Stratégiou rozvoja vidieka Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2016 – 2020, schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 a v súlade s Povolením výnimky termínu predkladania žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka na rok 2016 schválenou Zastupiteľstvom Bratislavského samosprávneho kraja uznesením č. 34/2016 zo dňa 22.04.2016 zverejňuje: Výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu rozvoja vidieka pre rok 2016

„Bratislavský samosprávny kraj (BSK) v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov predložili dňa 14.10.2015 správu o hodnotení strategického dokumentu: „Regionálna integrovaná územná stratégia Bratislavského kraja na roky 2014 – 2020“ spolu s návrhom dokumentu podľa § 9 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“).

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky, ako nový riadiaci orgán pre programové obdobie 2014-2020 Programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko vyhlasuje výberové konanie na 2 voľné pozície projektových manažérov.

 Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR v súčinnosti s Riadiacim orgánom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 vyhlasuje výberové konanie na pozíciu: Projektový manažér Spoločného technického sekretariátu pre nové programové obdobie 2014-2020 Programu Interreg V-A Slovenská republika - Rakúsko.

 V novom programovom období 2014-2020 sa bude program po novom nazývať INTERREG VA SK-AT 2014-2020. Schválenie nového Programu INTERREG VA SK-AT európskou komisiou sa očakáva v júni 2015 a vyhlásenie prvej výzvy v septembri 2015. V súčasnosti sa zapracovávajú posledné zmeny v dokumente Operačného programu INTERREG VA SK-AT, nakoľko došlo k zmene v investičných prioritách spôsobené pozastavením výstavby mosta Angern – Záhorská Ves.

 O budúcej spolupráci v kultúrnom a prírodnom dedičstve diskutovali zúčastnení cezhraničného workshopu, ktorý zorganizoval Bratislavský samosprávny kraj v Modre v rámci projektu RECOM SK-AT. Získali podrobnejšie informácie o projektoch podporených v rámci Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013 v oblasti kultúry, cestovného ruchu a životného prostredia a tiež spoznali nové projektové zámery a partnerské inštitúcie aj z iných regiónov. Účastníci si vymenili skúsenosti s prípravou a implementáciou projektov a diskutovali o možnostiach v novom programovom období 2014-2020, tak aby sa zabezpečila čo najefektívnejšia cezhraničná spolupráca pre zachovanie kultúrneho a prírodného dedičstva.

Bratislavský samosprávny kraj spolu s ďalšími štyrmi regiónmi - Trnavským samosprávnym krajom, Dolným Rakúskom, Burgenlandom a Viedňou, ako aj slovenskými a rakúskymi ministerstvami, je zapojený do prípravy Programu cezhraničnej spolupráce medzi Slovenskou republikou a Rakúskom pre nové programové obdobie 2014-2020. Program je súčasťou cieľa Európskej územnej spolupráce (EÚS) a je spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Návrh operačného programu ako aj Environmentálna správa k SEA sú momentálne sprístupnené verejnosti v zmysle článku 6 Smernice o SEA 2001/42/ES Európskeho parlamentu a Rady z 27.6.2001.

V rámci spoločných aktivít projektu Familynet podporeného prostredníctvom Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013 Vás pozývame na Rodinnú slávnosť v priestoroch historického zámku Orth. Podujatie určené pre rodiny s deťmi sa uskutoční v nedeľu 27. apríla 2014 v čase od 10:00 do 18:00. Schlossorth je sídlom Centra národného parku Donau-Auen (Dunajské luhy), preto bola za hlavnú tému slávnosti zvolená VODA. Detaily a zaujímavosti o národnom parku a návštevníckom centre nájdete na webstránke http://www.donauauen.at/. Na všetkých účastníkov čaká zaujímavý program, živá hudba a atrakcie pre deti i rodičov. Deti do 12 rokov majú vstup zdarma. Bližšie informácie nájdete na priloženej pozvánke. Tešíme sa na Vás.

Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko 2007-2013 rozhodol dňa 10.6.-11.6.2013 v Hainburgu an der Donau o nasledujúcich zmenách, ktoré majú okamžitú platnosť:

 Téma: "Zúčtovanie a príprava Žiadosti o platbu cezhraničných projektov“ predkladaných v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

V poradí sedemnásty Monitorovací výbor sa uskutočnil v dňoch 10. a 11. júna 2013 v Hainburg an der Donau.

Dňa 30.4.2013 bola vyhodnotená 1. fáza pripomienkovania návrhu strategického dokumentu „Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020“ (ďalej PHSR BSK 2014-2020).

Národná rozvojová agentúra Maďarska ako Riadiaci orgán Programu v spolupráci s Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky ako Národným orgánom Programu v Slovenskej republike vyhlasujú dňa 3. apríla 2013 5. výzvu na predkladanie žiadostí o finančný príspevok (FP) v rámci Programu cezhraničnej spolupráce HU SK. Viac informácií nájdete na http://www.husk-cbc.eu/sk/aktualna_vzva/opt_je_tu_moznost_na_rozvoj_slovenskomaarskeho_prihranicia__5_vzva_na_predkladanie_ziadosti_o_fp_elektronicky/61

Bratislavský kraj je regiónom s najvyššou koncentráciou vedecko-výskumných a inovačných aktivít v rámci Slovenska. Sústredení sa tu najviac inovatívnych podnikov, výskumných univerzít aj Slovenská akadémia vied.

Dovoľujeme si Vás pozvať na verejné prerokovanie návrhu Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020.

Bratislavský samosprávny kraj ukončil 20.5.2013 druhú etapu spracovania Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020 (ďalej PHSR BSK 2014-2020). Strategický dokument bude predložený Zastupiteľstvu BSK 21.6.2013.

V dňoch 11. a 12. decembra 2012 vo Viedni zasadol v poradí pätnásty Monitorovací výbor Programu cezhraničnej spolupráce SK-AT 2007-2013. Z 18 predložených projektových žiadostí bolo schválených 10.

Bratislavský samosprávny kraj ako obstarávateľ Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja v súlade so zákonom č. 539/2008 Z.z. o podpore regionálneho rozvoja zaslal na Krajský úrad životného prostredia Oznámenie o strategickom dokumente Program hospodárskeho a sociálneho rozvoja Bratislavského samosprávneho kraja na roky 2014-2020. Toto oznámenie je vypracované v súlade so zákonom č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a doplnení niektorých zákonov. Kontaktná osoba: Ing. Martin Bezek, Odbor stratégie, územného rozvoja a riadenia projektov. email: martin.bezek@region-bsk.sk


 
 1 2 3 4 5 6 Ďalší Ďalší